Klauskite, patarsime: +370 649 40000 arba eshop@cascada.lt
Prekių krepšelis
0.00 €

Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi Cascada.LT elektronine parduotuve sąlygas. Taisyklės yra taikomos kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Cascada.LT parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi  Cascada.LT parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
1.2. 
Cascada.LT yra mažmeninės prekybos elektroninė parduotuvė, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, ir vartotojus, perkančius prekes darbui ar veiklai, susijusiai su verslu, ar profesijai įgyti.
1.3. Pardavėju šiose Taisyklėse yra UAB „Krinona“, buveinės adresas: A. Strazdo g. 70, 48460 Kaunas, juridinio asmens kodas 134884165, PVM mokėtojo kodas LT348841610.
1.4. Pirkėju šiose taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis 
Cascada.LT parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis Cascada.LT parduotuvės paslaugomis. Naudotis  Cascada.LT parduotuve ir joje pirkti turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; juridinių asmenų įgalioti atstovai.
1.5. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Cascada.LT parduotuvėje.
1.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia 
Cascada.LT parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir / ar apmokėjimas gautas.
1.7. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą 
Cascada.LT parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo neužsakyti prekių Cascada.LT parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.
1.8. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant 
Cascada.LT parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
1.9. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.10. Pardavėjas, atsižvelgdamas į 
Cascada.LT parduotuvės sistemos techninius pajėgumus, turi teisę riboti registruotų Pirkėjų skaičių.
1.11. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi 
Cascada.LT parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Cascada.LT parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Cascada.LT parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.
1.12. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti 
Cascada.LT parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas.

2.1.Užsisakyti prekes elektroninėje parduotuvėje Cascada.LT Pirkėjas gali dviem būdais:
2.1.1. užsiregistruodamas šioje
elektroninėje parduotuvėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį;
2.1.2. nesiregistruodamas šioje
elektroninėje parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes tiek 2.1.1. tiek 2.1.2. Taisyklių punktuose numatytais būdais, privalo užpildyti užsakymo įvykdymui reikalingą anketą. Užsakymo anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas pateikia juridinio asmens pavadinimą ir kitus sąskaitai faktūrai išrašyti reikalingus duomenis.
2.
3. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
2.
4. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis Cascada.LT parduotuve ir joje pirkti. Pirkėjas vėl įgyja galimybę pirkti tik iš naujo užsiregistravęs Cascada.LT parduotuvėje.
2.
5. Užsiregistravęs Pirkėjas įgyja individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Cascada.LT parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei Cascada.LT teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu, faksu, el. laišku ar užpildydamas tam skirtą formą Cascada.LT parduotuvėje.
2.
6. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Cascada.LT parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis.
2.
7. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis „Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo“ nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.
8. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis  Cascada.LT parduotuvės paslaugomis. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Pirkėjo sutikimą.
2.
9. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant Cascada.LT parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tą padaryti.
2.
10. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
2.1
1. Pirkėjas, norėdamas gauti Pardavėjo ar jo partnerių pranešimus ar kitus Pirkėjui naudingus pasiūlymus, registracijos anketoje turi galimybę pasirinkti, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai jam būtų siunčiami. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
2.1
2. Pirkėjo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Registracijos Cascada.LT parduotuvėje metu Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus saugomi 2 (dvejus) metus po Pirkėjo paskutinio prisijungimo prie internetinės parduotuvės sistemos. Duomenys, pateikti įsigyjant prekes ir (ar) reikalingi sutartinių įsipareigojimų vykdymui, bus saugomi visą įsigytų prekių garantinio termino laikotarpį, tačiau ne trumpiau kaip 2 metus nuo prekių pristatymo. Duomenys, reikalingi įsiskolinimų valdymui, saugomi iki įsiskolinimo išieškojimo, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų. Duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi 2 (dvejus) metus po Pirkėjo paskutinio prisijungimo prie internetinės parduotuvės sistemos. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami.
2.1
3. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų.

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai.

3.1. Prekių kainos Cascada.LT parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Litais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis  Cascada.LT parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
3.2.1.
Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: AB „Swedbank“, AB „SEB bankas“, AB „DNB bankas“, AB „Danske bankas“, AB „Nordea Bank“, AB „Šiaulių bankas“ ir kitais pateiktais bendrame sąraše. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
3.2.2.
Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į Cascada.LT banko sąskaitą.
3.2.3.
Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo / atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų pristatymo/atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu.
3.2.4.
Apmokėjimas naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga – tai atsiskaitymo būdas, kai Pirkėjas (fizinis asmuo) ir lizingo bendrovė sudaro sutartį dėl prekių pirkimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje finansavimo. Pirkti išsimokėtinai šiuo metu siūlome UAB „Mokilizingas“ (1*) paslaugą ir Šiaulių banko lizingo paslaugą "Įsigyk išsimokėtinai su Šiaulių banko lizingu“ (2*). Visos lizingo procedūros atliekamos internetu, telefonu ir prekių pristatymo metu, nesvarbu kurioje Lietuvos dalyje Jūs bebūtumėte.
Norėdami pirkti išsimokėtinai internetu, užsakymo formoje papildomai turėsite nurodyti daugiau asmeninių duomenų. Gavęs užsakymą, pagal juos mūsų vadybininkas patikrins, ar Jūs gausite kreditą, susisieks su Jumis ir paaiškins tolimesnius veiksmus.
Išsami informaciją apie lizingą ir pirkimą išsimokėtinai pateikiama puslapyje „Lizingas“.
3.3. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną nuo užsakymo pateikimo momento. Tik gavus apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas
(išskyrus atvejus, kai Pirkėjas moka siuntos pristatymo metu). Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje, nurodytoje apmokėjimo instrukcijose. Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant PVM mokestį.
3.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) dieną nuo užsakymo pateikimo momento
(išskyrus atvejus, kai Pirkėjas moka siuntos pristatymo metu).
3.
5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra keisti atsiskaitymo būdus, apmokėjimo terminus ir pristatymo būdus. Apie atsiskaitymo ir pristatymo būdus/terminus Pirkėjas informuojamas Cascada.LT parduotuvės puslapyjeInformacija klientuibei užsakymo formavimo metu.

4. Prekių pristatymas

4.1. Cascada.LT parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvoje. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
4.2. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas 
Cascada.LT parduotuvės puslapyje „Pristatymas ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės.
4.3. Pirkėjo užsakytos prekės komplektuojamos Pardavėjo centriniame sandėlyje, adresu: Neries krantinė 18, Kaunas.
4.4. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas pasilieka teisę nepristatyti prekės, pristatyti mažesnį prekės kiekį arba parinkti Pirkėjo užsakytai prekei analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę.
Pirkėjas apie keičiamas prekes bus informuojamas.
4.
5. Pirkėjui priėmus Pardavėjo pristatytas prekes, vėliau jos gali būti grąžintos (išskyrus prekes, kurios pagal teisės aktus nekeičiamos ir negrąžinamos) tik šių Taisyklių skyriuje „Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas“ nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
4.
6. Pinigai, už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, išmokami į Pirkėjo banko sąskaitą, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo siuntos pristatymo.
4.
7. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio prekes (gavėjo) vardą ir pavardę.
4.
8. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą), o pinigai už prekes grąžinami nuskaičiavus pristatymo mokestį. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą prekių pristatymo mokestį (galiojusį prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.
4.
9. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui jo užsakymo suformavimo metu pasirinkto laiko lango ribose. Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
4.1
0. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
4.1
1. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą) ir kokybę.
4.1
2. Pirkėjas, pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (praplyšęs pakavimo lipdukas, pažeistos pakuotės ar kitaip išoriškai pažeista), privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (Pardavėjo egzemplioriuje). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.
4.1
3. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių kiekis arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Kai pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį atžymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (Pardavėjo egzemplioriuje).

5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1. Visų Cascada.LT parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad 
Cascada.LT parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
5.3. Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikrą laiką galiojanti prekės gamintojo arba Pardavėjo daiktų kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose
ar su prekėmis pateikiamose garantinėse kortelėse (talonuose).
5.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
5.5. Pardavėjas daugumai prekių teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas. Atskirais atvejais kai Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą. Detalesnė informacija, susijusi su prekių garantinėmis sąlygomis, pateikiama
elektroninės parduotuvės puslapyje „Techninė priežiūra (servisas), garantijos“.
5.6. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Cascada.LT parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Laisvos formos pranešimą apie sutarties atsisakymą Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui Cascada.LT parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.
6.2. Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę (jeigu ji buvo pristatyta) į šių Taisyklių 6.6 punkte nurodytą prekių keitimo ar grąžinimo vietą.
6.3. Taisyklių 6.1 punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t.y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę ar paslaugą asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija tenkinti.
6.4. Pirkėjas (vartotojas) negali pasinaudoti Taisyklių 6.1. punkte numatyta teise atsisakyti sutarties, kai sutartis sudaryta dėl:
6.4.1. maisto produktų;
6.4.2. kitų kasdieniam vartojimui skirtų prekių pirkimo-pardavimo;
6.4.3. garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas;
6.4.4. laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių;
6.4.5. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose.
6.5. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Kokybiškos prekės, išvardintos „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių“ 18 punkte, nekeičiamos ir negrąžinamos.
6.6. Prekės keičiamos ar grąžinamos Pardavėjo
centrinį sandėlį, esantį adresu: Neries krantinė 18, Kaunas, darbo dienomis nuo 09.00 iki 17.00 valandos. Pareiga pristatyti grąžinamą ar keičiamą prekę į šiame Taisyklių punkte nurodytą vietą, o taip pat visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pirkėjui, išskyrus, kai grąžinamos ar keičiamos netinkamos kokybės prekės. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam Pardavėjo atstovui (kurjeriui).
6.7. Grąžinant ar keičiant 
Cascada.LT parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo ar keitimo formą.
6.8. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
6.9. Už grąžintas prekes sumokėti pinigai išmokami į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas užsakymo apmokėjimas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekės grąžinimo dienos.
6.10. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, prekių pristatymo mokestis
ir kitų pristatymo metu suteiktų paslaugų mokestis Pirkėjui negrąžinamas ir nekompensuojamas.

7. Apsikeitimas informacija

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia 
Cascada.LT parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis ir adresais.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
8.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.